9 Ocak 2013 Çarşamba

RESEN ATAMALARLA İLGİLİ DAVA DİLEKCE ÖRNEĞİ


Sayı: 300-2013/28                                                                                      9 Ocak 2013

Konu: Resen Atamalarla İlgili Dava Dilekçeleri

  

ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERİNE
 

20 Aralık 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumuna bağlı çalışan sağlık çalışanlarının Kamu Hastaneleri Kurumuna resen atamalarıyla ilgili dava dilekçe örneği ektedir.

 

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                               Hasan KALDIK                                M. Sıddık AKIN

                                               Genel Örgütlenme Sekreteri           Genel Sekreter
 

EK: Dilekçe

…………………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI        : Adı Soyadı, Adres yazılacak

                          TC No: 

DAVALI         : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balgat, ANKARA

 

D. KONUSU : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 30.10.2012 tarihli kararı ile ………….. İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) kadrosundan …………….. Hastanesi sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) kadrosuna naklen atanmamı içeren işlemin iptali istemidir.

 

T. TARİHİ      : 02.01.2013

 

AÇIKLAMALAR:

 

………………… Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yaparken, dava konusu işlemle …………………. Hastanesi’ne aynı kadro ile naklen atandım (EK 1)

 

……………. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde iki sağlık memuru olarak görev yapmakta idik. İlgili mevzuat uyarınca ilçe sağlık müdürlüklerinde 4 standart kadro bulunması gerekmektedir. Naklen atandığım ……………………. Hastanesi’nde hizmetime ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Davalı idare dava konusu işlemi tesis ederken hizmet puanımı dikkate almadığı kanaatindeyim. Dava konusu işlemin onayının alındığı tarihten iki ay sonra işlemin yürürlüğe konması ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. Öğrendiğim kadarı ile benim gibi isteği dışında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan yaklaşık 7.000 kişi bu şekilde isteği dışında naklen atanmıştır.

 

İPTAL SEBEPLERİ           : 663 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesine göre bakanlık ve bağlı kuruluşlar teşkilat ve kadrolarını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde bu KHK hükümlerine uygun hale getireceği belirtilmektedir. Yine KHK’nın geçici 2. maddesine göre bu KHK’da belirtilen düzenleyici işlemlerin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulacağı belirtilmektedir. 663 sayılı KHK 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KHK’nın geçici 1 ve 2. maddesi hükümlerinin 1 Kasım 2012’ye kadar yerine getirilmesi gerekirdi.

 

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı düzenleyici ve denetleyici bir kurum haline dönüştürülmüş, doğrudan doğruya sağlık bakanlığı taşra teşkilatında il sağlık müdürlükleri ve ilçe sağlık müdürlükleri ile il ambulans komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonları bırakılmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2012 tarih ve 16784 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi yürürlüğe konmuştur. Dolayısıyla 663 sayılı KHK’nın geçici 2. maddesine uygun düzenleme yapılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak düzenlenen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başkanlığının 10.04.2012 tarih ve 1737 sayılı Bakanlık makamı onayı ile taşra teşkilatı hizmet birimlerinin görevleri çalışma usul ve esasları ile kadro standartları hakkında yönerge yürürlüğe konmuş, bu yönerge THSK Atama Daire Başkanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve 13425 sayılı yazısı ile bazı maddeleri değiştirilerek yürürlüğüne devam etmiştir. Dolayısıyla bu hususla ilgili de KHK’nın geçici 2. maddesinin gereği yapılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı TKHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 31.10.2012 tarih ve 3131 sayılı bakanlık makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. Ancak kadrolarla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Dolaysıyla KHK’nın geçici 2. maddesine uyulmamıştır.

 

663 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesine göre Bakanlık ve bağlı kuruluşların teşkilat ve kadrolarının en geç bir yıl içerisinde KHK’ya uygun hale getirilmesi gerekirdi. Davalı idare KHK’nın geçici 1. maddesine uygun idari işlem tesis etmemiştir.

 

Dava konusu işlem tarihine bakıldığında tarihin 30.10.2012 olduğu, karar numarasının olmadığı ve yazışmaların yaklaşık 2 ay sonra yapıldığı görülmektedir. Bu durumda davalı idare 663 sayılı KHK’ya karşı hile yaparak, sonradan yaptığı işlemi KHK’ya uygun hale getirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla dava konusu işlem sebep ve amaç yönünden hukuka aykırıdır.

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı içerisinde yer alan ilçe sağlık müdürlüğünde görev yaparken ve standart kadro yönergesine uygun çalışırken, isteğim dışında mevzuata aykırı biçimde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı bir hastaneye naklen atanmamda sebep ve amaç yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde temel ilkeler düzenlenmiş olup, personel hareketlerinde hizmet puanını belirleyici olması gerektiği, personel dağılım cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmeliğin resen atama başlıklı 28. maddesinde il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden atama yapılacağı belirtilmektedir. Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5. ve 28. maddeleri gözetildiğinde, hizmet puanı da dikkate alınarak PDC fazlası personel olmamam nedeni ile yapılan atama açıkça hukuka aykırıdır.

 

Bütün bu nedenlerden ötürü dava konusu işlemin iptali gerekmektedir.

 

HUKUKSAL SEBEPLER : İYUK, 663 sayılı KHK, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönetmelik ve Yönergeleri ve diğer mevzuat.

 

DELİLLER    : Ekteki belgeler ve diğer deliller.

 

İSTEM SONUCU    : Dava konusu işlemin iptaline, yargılama harç ve giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 10 Ocak 2013

 

                                                                                                          Adı Soyadı    

EK: 1

 

Hiç yorum yok: